O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

36-67-H/01

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

Obor Zedník je tříletý učební obor pro žáky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou, kteří jsou zdravotně způsobilí vykonávat tento obor. Po získání příslušné praxe může absolvent samostatně podnikat v oboru. Po ukončení přípravy v oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky má absolvent základní znalosti o používaných materiálech a technologiích. Umí samostatně vyzdívat zdivo z různých materiálů, osazovat stavební prefabrikáty, provést vnitřní i vnější omítky, jednoduché izolatérské, betonářské, železářské, kladečské a obkladačské práce. Osazuje výrobky přidružené stavební výroby, ovládá dokončovací práce na stavbách. Ovládá základní práce při opravách a rekonstrukcích budov, suchých montážních stavebních konstrukcí a zateplování staveb.

 

Učební plán

Tabulka ukazuje počet týdenních vyučovaných hodin.

 

Kategorie a názvy vyučujících předmětů
Počet týdenních vyučovaných hodin
I.
II.
III.
Celkem
Povinné
A. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
2
1,5
1,5
5
Cizí jazyk
2
2
2
6
Občanská výchova
1
1
1
3
Matematika
2
1
1
4
Fyzika
1
1
 
2
Chemie
   
1
1
Tělesná výchova
1
1
1
3
Obsluha osobních počítačů
1
1
1
3
B. Odborné předměty
Ekonomika  
1
1
2
Odborné kreslení 1 1 1,5
3,5
Materiály 1 1,5 1
3,5
Přestavby budov     2
2
Vybrané stati   2   2
Technologie
3
2
2
7
Odborný výcvik
17,5
17,5
17,5
52,5
Celkem
33,5
33,5
33,5
100,5

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu.

Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz