O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

Letak PO

Název ŠVP:                                       Požární technik

Kód a název oboru vzdělání:             39-08-M/01 Požární ochrana

Délka studia:                                      4 roky

Forma vzdělávání:                             denní studium

Stupeň vzdělání:                                střední vzdělání s maturitní zkouškou

Platnost:                                             od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Všeobecně vzdělávací předměty

20

17

18

20

75

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Německý jazyk

0

0

2

3

5

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Dějepis

1

0

0

0

1

Matematika

3

3

3

3

12

Fyzika

2

2

0

0

4

Chemie

1

0

0

0

1

Biologie a ekologie

1

0

0

0

1

Tělesná výchova

3

3

3

3

12

Informační  a komunikační technologie

2

2

2

2

8

Ekonomika

0

0

1

2

3

Odborné předměty

12

16

15

11

54

Zjišťování mimořádných událostí

0

1

2

2

5

Organizace a řízení požární ochrany

0

0

2

0

2

Ochrana obyvatelstva

0,5

0

0

0

0,5

Zdravotnická příprava

1

2

0

0

3

Krizové řízení

0,5

0

0

0

0,5

Požární prevence ve stavebnictví

1

2

2

2

7

Požární prevence technologických zařízení

0

0

0

2

2

Požární prevence elektrických zařízení

0

1

0

0

1

Zjišťování příčin vzniku požáru

1

0

0

0

1

Speciální chemie

0

2

0

0

2

Technické prostředky požární ochrany

2

1

2

2

7

Technický výcvik

0

1

1

0

2

Technické materiály

2

0

0

0

2

Technická dokumentace

1

1

0

0

2

Technologie oprav

0

2

0

0

2

Řízení motorových vozidel 

0

0

3

0

3

Praktické vyučování 

3

3

3

3

12

Počet hodin celkem 

32

33

33

31

129

Studijní obor Požární technik připravuje žáky pro výkon středních řídicích a technických funkcí v Hasičském záchranném sboru ČR, v oblasti požární prevence a pro výkon funkcí v rámci státního požárního dozoru.
Absolvent se uplatní při výkonu služby v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence nebo v oblasti ochrany obyvatelstva. Uplatnění naleznou také na úseku krizového řízení a havarijního plánování, jako odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany i jako lektor odborných předmětů z oblasti požární prevence. Absolvent může dále pokračovat v prohlubování svých znalostí při studiu na vysoké škole. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin B a C.

Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz