Zvolte jazyk

O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

Maturitní obor Požární ochrana

O oboru Požární ochrana

Čtyřletý maturitní obor zakončený maturitní zkouškou.

Studijní obor Požární ochrana připravuje žáky pro výkon středních řídících a technických funkcí v HZS ČR, v oblasti požární prevence a pro výkon funkcí v rámci státního požárního dozoru. Absolventi mohou rovněž vykonávat technické funkce zaměřené na požární ochranu a na úsek krizového řízení a ochrany obyvatelstva jak u právních osob, tak u fyzických podnikajících osob.

Letak PO

Přijímací zkoušky:

Informace naleznete v sekci Informace o studiu - Přijímací řízení

Další požadavky:

 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti studovat obor požární ochrana (zvýšená fyzická zátěž)
 • Odpovídající fyzické předpoklady
 • Sportovní aktivity
 • Psychická odolnost.

Některé charakteristiky studia:

 • Rozšířená výuka tělesné výchovy:
  tři hodiny týdně + fyzická příprava ke splnění testů HZS (dvě hodiny týdně) požární sport, TFA a další sportovní aktivity s využitím velmi dobrého vybavení naší školy.
 • Povinné sportovní kurzy během studia:
  1. ročník - plavání
  2. ročník - sebeobrana a zimní výcvikový kurz (sjezdové lyžování, snowboarding, běžecké lyžování)
  3. ročník - letní výcvikový kurz (cyklistika, míčové hry, kanoistika, turistika)
  4. ročník - atletika (fyzická příprava k testům tělesné zdatnosti pro HZS)
 • Řidičský průkaz skupiny B, C:
  ve 3. a 4. ročníku (žáci hradí pouze závěrečný test)
 • Odborný výcvik a praxe:
  V 1. a 2. ročníku - odborný výcvik jeden den v týdnu (kovo výcvik a instalace, elektro, dopravní prostředky, konstrukce staveb)
  Ve 2. ročníku dva týdny odborné praxe
  Ve 3. ročníku dva týdny odborné praxe u HZS
  Ve 4. ročníku - celoroční příprava k výkonu povolání
 • Cizí jazyky:
  dva povinné cizí jazyky – AJ (1.- 4. ročník), NJ (3. a 4. ročník), (konverzace v AJ s rodilým mluvčím)
 • Výuka:
  odborná příprava v teoretickém i praktickém vyučování je realizována v úzké spolupráci s HZS ČR odborná způsobilost dle § 11 zák. 133/1985 Sb. – Technik požární ochrany

Oblasti, kde se naši žáci uplatní:

 • HZS ČR
 • Policie ČR​
 • Zdravotnická záchranná služba​
 • Horská služba​
 • Odbory Krizového řízení a Ochrana obyvatelstva na městských a obecních úřadech ​
 • Armáda ČR​
 • Městská policie​

Obor Požární ochrana na naší škole doporučují:

mjr. Ing et Ing. Adam Vondra – velitel stanice HZS Semily

vondra

npor. Ing. Lenka Kratochvílová – operační důstojník KOPIS HZS Libereckého kraje

kratochvilova

Kateřina Slavíková - starostka ČMS OSH Semily

Slavikova

Ing. Jiřina Brychcí - starostka OSH ČMS Jablonec nad Nisou

Jiřina Bryscí

Fotky a videa

Další videa naleznete na našem YouTube kanálu.

Další fotografie naleznete na adrese: Střední škola Semily | Zonerama.com

Obsah výuky

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Všeobecně vzdělávací předměty 20 17 18 20 75
Český jazyk a literatura   3 3 3 3 12
Anglický jazyk     3 3 3 3 12
Německý jazyk     0 0 2 3 5
Občanská nauka     1 1 1 1 4
Dějepis       1 0 0 0 1
Matematika     3 3 3 3 12
Fyzika       2 2 0 0 4
Chemie       1 0 0 0 1
Biologie a ekologie   1 0 0 0 1
Tělesná výchova     3 3 3 3 12
Informační a komunikační technologie 2 2 2 2 8
Ekonomika     0 0 1 2 3
                 
Odborné předměty     12 16 15 11 54
Zjišťování mimořádných událostí 0 1 2 2 5
Organizace a řízení požární ochrany 0 0 2 0 2
Ochrana obyvatelstva   0,5 0 0 0 0,5
Zdravotnická příprava   1 2 0 0 3
Krizové řízení     0,5 0 0 0 0,5
Požární prevence ve stavebnictví 1 2 2 2 7
Požární prevence technologických zařízení 0 0 0 2 2
Požární prevence elektrických zařízení 0 1 0 0 1
Zjišťování příčin vzniku požáru 1 0 0 0 1
Speciální chemie     0 2 0 0 2
Technické prostředky požární ochrany 2 1 2 2 7
Technický výcvik     0 1 1 0 2
Technické materiály 2 0 0 0 2
Technická dokumentace 1 1 0 0 2
Technologie oprav 0 2 0 0 2
Řízení motorových vozidel 0 0 3 0 3
Praktické vyučování 3 3 3 3 12
Počet hodin celkem 32 33 33 31 129

Zdolávání mimořádných událostí

Cílem obsahového okruhu je vytvořit u žáků taktické návyky potřebné pro správné rozhodování při zásazích jednotek požární ochrany, určování nejvhodnějšího druhu zásahové činnosti, technických prostředků a hasebních látek. Obsah předmětu zjišťování mimořádných událostí vychází ze základních principů taktiky zásahů jednotek požární ochrany, mezi kterými zaujímá přední místo ochrana osob, zvířat a majetku a zároveň u žáků formuje postoj k zodpovědnosti za sebe, zachraňované osoby a činnost celého kolektivu. Vzhledem k rizikovosti práce jednotek požární ochrany, jsou žáci seznamováni s jednotlivými druhy nebezpečí, které se mohou vyskytovat na místě zásahu. Funkce vyučovacího předmětu spočívá v poznání zákonitostí rozvoje požárů a jevů doprovázejících požár, ve znalosti nejdůležitějších způsobů řízení a provádění prací při zdolávání požárů. Důraz je kladen také na základní znalosti taktických možností jednotek požární ochrany a metod požárně taktické přípravy.

Organizace a řízení požární ochrany

Cílem obsahového okruhu je poskytnout žákům odborné znalosti a dovednosti a vypěstovat návyky potřebné pro výkon služby v jednotkách požární ochrany, při plnění úkolů speciálních služeb v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence a v oblasti ochrany obyvatelstva. Žáci získávají vědomosti a dovednosti v oblastech právních norem upravujících činnosti v gesci Hasičského záchranného sboru ČR, pro plnění standardních úkolů stanovených jednotkám požární ochrany a provádění činností stanovených vnitřními předpisy Hasičského záchranného sboru ČR. Získávají vědomosti o zásazích při živelních pohromách, haváriích vozidel apod. Žáci jsou vedeni k fyzické zdatnosti a psychické odolnosti.

Ochrana obyvalelstva

Předmět ochrana obyvatelstva je tvořen pěti bloky. V prvních dvou blocích je kladen důraz na způsoby varování a vyrozumění a činnosti obyvatelstva další bloky jsou zaměřeny na seznámení žáků s legislativními předpisy v oblasti ochrany obyvatelstva. Poslední blok je zaměřen na preventivně výchovnou činnost příslušníků HZS ČR.

Zdravotnická příprava

V předmětu Zdravotnická příprava získají žáci teoretické a praktické dovednosti pro poskytování účinné první pomoci při poraněních, která ohrožují život, ale také v méně závažných případech zranění. Žáci získají teoretické vědomosti nezbytné pro pochopení fyziologického stavu i patologických příznaků, praktické zásady při ošetřování nebo rozhodnost a znalost postupů první pomoci. Získané vědomosti a dovednosti umožní v daných modelových, později skutečných situacích, správnou orientaci a správné postupy při poskytování první pomoci.

Krizové řízení

Předmět je tvořen dvěma bloky, které jsou na sebe navázány tak, aby studující získal úvodní informace o krizovém managementu v České republice, uměl si vytvořit představu o začlenění krizového řízení v České republice do kontextu evropské bezpečnostní a obranné politiky a byl seznámen s krizovou legislativou a systémem krizového plánování v ČR.

Požární prevence ve stavebnictví

Vyučovací předmět Požární prevence ve stavebnictví vede žáky k rozvíjení analytického myšlení, k aktivnímu a samostatnému řešení úloh a problémů a učí je řešit praktické úkoly. Učivo obsahuje základy stavebního kreslení, teorii z oblasti stavitelství, materiálů a praktické výpočty z oblasti požární bezpečnosti staveb a požárně bezpečnostní řešení. Úspěšné absolvování celého bloku odborných předmětů zaměřených na prevenci a bezpečnost staveb je podmínkou získání odborné způsobilosti podle § 11 zákona o požární ochraně.

Požární prevence technologických zařízení

Předmět je vyučován ve třetím ročníku studia. Jde o odborný předmět navazující na speciální chemii v druhém ročníku a doplňující komplex předmětů bloku požární prevence. Hlavním cílem předmětu je poskytnout žákům ucelený soubor poznatků o příčinách havárií zařízení, zdrojích zapálení vyskytujících se v technologických procesech a ochrana proti nim.

Požární prevence elektrických zařízení

Předmět je vyučován ve čtvrtém ročníku studia. Připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s měřicí technikou a orientovali se v oblasti požární prevence při používání elektrických zařízení v praxi.

Zjišťování příčin požárů

Vyučovací předmět zjišťování příčin požárů seznamuje se způsobem odhalování příčin požárů a se způsobem evidování a vyhodnocování jevů doprovázejících požár. Zahrnuje rovněž statistiku požárů, která na tuto problematiku navazuje. Cílem předmětu Zjišťování příčin požárů je poskytnout žákům ucelený přehled o zásadních úkolech Hasičského záchranného sboru ČR na tomto úseku, seznámit je s metodikou zjišťování příčin požárů, se systémem základních poznatků potřebných k objektivnímu stanovení příčiny vzniku požáru, se zpracováním a využitím statistiky požárů při plánování protipožárních opatření. Úkolem předmětu je rovněž seznámit žáky se základními zásadami českého trestního práva a hlavními úkoly státních orgánů činných v trestním řízení a v boji proti porušování zákonů. Přesné stanovení příčin požárů a podmínek vedoucích k jejich vzniku včetně podrobné analýzy těchto jevů jsou základní předpoklady pro předcházení požárům. Konkrétní a objektivní údaje o podmínkách a příčinách vzniku požárů se pak využívají v oblasti plánování protipožárních opatření, tvorbě norem, vědecké činnosti i v oblasti represivní požární ochrany. Vyučovací předmět zjišťování příčin požárů je rozdělen do dvou částí. V první části je výuka zaměřena na metodiku zjišťování příčin požárů. V této části jsou žáci seznámeni se základními úkoly při zjišťování příčin na místě mimořádné události, se způsobem ohledání požářiště, se stanovením a prověrkou verzí, se způsobem šetření nejčastějších příčin vzniku požárů. Ve druhé části je výuka zaměřena na statistiku požárů a její cíle včetně praktického využití.

Speciální chemie

Cílem vzdělávání ve vyučování předmětu speciální chemie je seznámit žáky se základními pojmy a jevy v oblasti hoření a poskytnout jim soubor poznatků o chemických látkách, jevech, zákonitostech v oblasti požární ochrany. Studium se zaměřuje na vlastnosti požárně nebezpečných látek, na jejich chování v případě požáru a možnosti snížení požárního nebezpečí. Do předmětu jsou zařazeny i hasící účinky a vlastnosti nedůležitějších hasících látek.

Technické prostředky požární ochrany

Předmět technické prostředky požární ochrany ve spojení s předmětem technický výcvik podává žákům teoretický a praktický základ pro výkon represivní činnosti v požární ochraně. Důraz je kladen především na zvládnutí činnosti strojní služby související s provozem a údržbou strojů a techniky používané v požární ochraně. Žáci jsou seznámeni s technickými prostředky běžně používanými nejen při likvidaci požárů, ale také při zdolávání následků havárií v dopravě a průmyslu, při živelních pohromách, při záchraně osob v kritických situacích a při řadě dalších činností. Získají představu o efektivním a bezpečném využívání možností, které používané technické prostředky skýtají tak, aby nedocházelo k přeceňování možností u různých druhů techniky, ale současně aby tato technika byla optimálně udržována a ošetřována. Funkce vyučovacího předmětu spočívá ve vytváření základních znalostí a návyků při používání správného názvosloví technických prostředků, znalosti charakteristik a účelu jednotlivých technických prostředků, jejich provozních parametrů, předepsaného zkoušení, ošetřování, životnosti rozsahu předepsané a dovolené údržby a oprav z hlediska bezpečnosti práce a bezpečnosti při zásahu, znalost v oblasti používání a podmínek správného nasazení věcných prostředků požární ochrany, technických prostředků a mobilní požární techniky. U vybraných technických prostředků pak znalost specifik jejich nasazení u zásahu. Při praktických činnostech používají žáci osobní výzbroj a výstroj požární ochrany, stanovené prostředky požární ochrany a udržují je v dobrém technickém stavu. Jsou vedeni k dodržování zásad bezpečné práce, k prevenci před úrazy, hašení požárů vhodnými hasebními prostředky a k ekologickému jednání.

Technický výcvik

Předmět technický výcvik v požární ochraně poskytuje žákům potřebné praktické návyky při používání technických prostředků požární ochrany, se kterými se teoreticky seznámili v předmětu technické prostředky. V praktické části technického výcviku si žáci osvojí základní dovednosti nezbytné pro optimální využití technických prostředků za všech situací, které mohou při skutečném zásahu nastat. Žáci se naučí pracovat v organizovaných skupinách a znát povinnosti, které vyplývají z funkčního zařazení každého jednotlivce v požárním družstvu. Předmět technický výcvik v požární ochraně úzce navazuje na předmět technické prostředky požární ochrany, ve kterém si žáci osvojili takticko-technická data technických prostředků a v technickém výcviku se s nimi naučí pracovat. Funkce vyučovacího předmětu spočívá ve vytváření a upevňování základních znalostí při používání nejběžnějších technických prostředků v praxi a plnění povinnosti jednotlivých členů družstva při provádění všech druhů úkolů.

Technické materiály

Vyučovací předmět technické materiály poskytuje žákům vědomosti o strojírenských materiálech, o jejich zpracování v polotovary a o způsobech přeměny polotovarů ve výrobky. Tyto vědomosti jsou součástí širokého odborného základu každého středoškolsky odborně vzdělaného technika. Učivo předmětu umožňuje žákům získat přehled o materiálech používaných ve strojírenství, zejména o jejich vlastnostech, zkoušení a označování, přehled o zpracovatelnosti strojírenských materiálů a jejich použití, přehled o nejdůležitějších hutních polotovarech a o jednotlivých technologiích zpracování polotovarů na strojírenské výrobky. Získané vědomosti umožní žákům určit druh materiálu podle jeho označení v technické dokumentaci, podle jeho vzhledu, fyzikálních a technologických vlastností a respektovat tyto vlastnosti při jeho zpracování, a rovněž i vlastnosti materiálů, které působí na lidský organizmus, hodnotit výsledky jednoduchých dílenských technologických zkoušek, vyhledávat v dílenských tabulkách , případně v jiné odborné literatuře údaje potřebné pro zpracování běžných strojírenských materiálů a orientačně volit pro jednoduché strojní součásti výchozí polotovary a určit sled technologických operací pro zpracování polotovaru na hotový výrobek.

Technická dokumentace

Učivo předmětu technická dokumentace rozvíjí u žáků technické myšlení a vytváří předpoklady pro ucelené chápání učiva ostatních odborných předmětů a odborného výcviku. Žáci se seznamují se způsoby technického zobrazování, poznávají jednoduchých strojní součásti, učí se techniku jejich zobrazování a popisování. Učí se číst strojnické výkresy a schémata a graficky se vyjadřovat. Taktéž se orientuje ve výkresové dokumentaci staveb, čte stavební výkresy – situační, půdorysy, řezy, výkresy TZB (instalace jako elektro atd.). Předmět vede žáky k přesné a svědomité práci a pomáhá vytvářet prostorovou představivost. Cílem předmětu je dorozumět se v technické praxi pomocí grafických zobrazovacích prostředků, orientovat se ve výkresech a schématech.

Technologie oprav

Tematický okruh technologie oprav poskytuje studentům základní vědomosti o konstrukci, údržbě a opravách motorových vozidel a technických zařízení používaných jednotkami požární ochrany. Získané znalosti jsou součástí základu nezbytného pro zařazení absolventů u Hasičského záchranného sboru. Obsahem okruhu je plánování, realizace a kontrola procesů údržby a oprav v oblasti mobilní techniky používané u Hasičského záchranného sboru, zejména pak podvozků vozidel, motorové části, převodovek, palivových, mazacích, chladicích, pneumatických hydraulických a elektronických částí mobilní techniky.

Řízení motorových vozidel

Cílem předmětu získání znalostí a dovedností nutných pro získání oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B a C. V úvodu se studenti seznámí se základními vlastnostmi motorových vozidel, jejich technickými parametry a pravidly obsluhy a údržby. Další část je věnována Zákonu o provozu na silničních komunikacích včetně povinností řidičů i dalších účastníků silničního provozu. Další blok je věnován vlivu technického stavu vozidla na bezpečnost jízdy, zásadám bezpečného provozu a podmínkám údržby motorových vozidel. Pozornost je rovněž věnována poskytování první pomoci účastníkům dopravních nehod včetně poučení o důsledcích plynoucích z neposkytnutí první pomoci.

Odborný výcvik

Cílem obsahového okruhu je poskytnout žákům odborné znalosti a dovednosti tak, aby získali pracovní návyky potřebné pro práci v HZS.

Podmínky ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu s cookie.
Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu. Více v podmínkách ochrany osobních údajů, zde