O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

26-51-H/01

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list
Organizace výuky: pravidelně se střídá týden výuky ve škole a týden odborného výcviku

Obor Elektrikář je tříletý učební obor pro žáky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou, kteří jsou zdravotně způsobilí vykonávat tento obor. Absolvent oboru se orientuje v celé široké oblasti elektrotechniky. Dokáže zhotovit a využít základní technickou dokumentaci. Zná vlastnosti elektrotechnických součástí a umí s nimi pracovat. Dokáže provádět elektrické rozvody a instalace, umí zapojit nejrůznější spotřebiče.

Učební plán

Tabulka ukazuje počet týdenních vyučovaných hodin.

Kategorie a názvy vyučujících předmětů
Počet týdenních vyučovaných hodin
I.
II.
III.
Celkem
Povinné
A. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
2
1,5
1,5
5
Cizí jazyk
2
2
2
6
Občanská výchova
1
1
1
3
Matematika
2
2
1
5
Fyzika
1
1
 
2
Chemie
   
1
1
Biologie a ekologie
1
   
1
Tělesná výchova
1
1
1
3
Obsluha osobních počítačů
1
1
1
3
B. Odborné předměty

Ekonomika

 
1
1
2
Základy elektrotechniky
4
   
4
Elektrické stroje a přístroje
 
2
 
2
Elektronika
 
3
2
5
Elektrické měření
   
3,5
3,5
Technologie
2
1,5
2
5,5
Odborný výcvik
17,5
17,5
17,5
52,5
Celkem
33
34
34
103,5

 

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu.

Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz