O škole
Obory vzdělávání
Výhody studia u nás
Fotogalerie

33-56-H/01

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

Obor Truhlář je tříletý učební obor pro žáky s úspěšně ukončenou povinnou školní docházkou, kteří jsou zdravotně způsobilí vykonávat tento obor. Absolvent oboru je po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky schopen zhotovovat v požadované kvalitě nábytek a bytové zařízení, stavebně truhlářské výrobky, tesařské výrobky a konstrukce, lepené dřevěné stavební konstrukce a ostatní výrobky oboru.Orientuje se v technických normách a předpisech, dokáže pracovat s technickou dokumentací.

Učební plán

Tabulka ukazuje počet týdenních vyučovaných hodin.

 

Kategorie a názvy vyučujících předmětů
Počet týdenních vyučovaných hodin
I.
II.
III.
Celkem
Povinné
A. Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
2
1,5
1,5
5
Cizí jazyk
2
2
2
6
Občanská výchova
1
1
1
3
Matematika
2
2
1
5
Fyzika
1
1
 
2
Chemie
   
1
1
Biologie a ekologie
1
   
1
Tělesná výchova
1
1
1
3
Obsluha osobních počítačů
1
1
1
3
B. Odborné předměty
Ekonomika  
1
1
2
Odborné kreslení
1
2
2
5
Materiály
2
2
1
5
Výrobní zařízení
1
1
0,5
2,5
Technologie
2
2

3

7
Odborný výcvik
17,5
17,5
17,5
52,5
Celkem
34,5
34
33,5
102

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů: absolventi učebního oboru, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu.

Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz