Select your language

History school
Fields of education
Advantages of studying with us
Photo

 

PROJEKT PODPORA ŠKOL

Implementace reformy 3.2.2 národního plánu obnovy

Podpora škol m

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Projekt Digitalizace m

 

Šablony OPJAK SŠ Semily

byl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání; spolupráce s rodiči žáků a veřejností.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_003/0003887

Projekt

 

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II

NAKAP II m

 Projekt číslo O2
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu: ŠABLONY II ISŠ

logolink MSMT VVV hor barva cz

Plakat S II m

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.
 
Doba realizace: 1. 2. 2020 - 31. 1. 2022
 
Cíl projektu: rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní.
 
Cílová skupina: žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pracovníků
 
Aktivity projektu:
 • Tandemová výuka v SŠ (2.III/11)
 • CLIL ve výuce v SŠ (2.III/12)
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ (2.III/15)
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ) (2.III/16)
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem (2.III/20)
 • Projektový den ve škole (2.III/21)
 • Projektový den mimo školu
 • Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ (2.III/6)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky (2.III/7 c)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj (2.III/7 d)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - výchova k podnikavosti (2.III/7 f)
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ (2.III/9)
 • Projektový den v DM (2.VIII/16)
 • Projektový den mimo DM (2.VIII/17)
 • Školní kariérový poradce - personální podpora DM (2.VIII/5)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků DM - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj (2.VIII/6 d)

 

 

Projekt „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

Byl realizován Libereckým krajem ve školních letech 2017/2018 až 2019/2020 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

logolink MSMT VVV hor barva cz

Cílem projektu je podpora některých intervencí z Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. Klíčovou aktivitou, na kterou se naše škola zaměřuje, je podpora polytechnického vzdělávání.

Na projektu se podílelo dalších 30 partnerů, naše škola byla jednou ze zapojených středních škol.

Díky tomuto projektu, který byl financován z prostředků Evropské unie a České republiky prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jsme realizovali projektové dny pro žáky základních škol, žáci naší školy se účastnili vzdělávacích programů v liberecké IQlandii.

Projektové dny v našich školních dílnách mají za cíl prohloubit vzájemnou spolupráci se základními školami a naší školou. Žáci mají možnost sledovat praktické ukázky a zapojit se do procesu praktického vyučování. V projektu vytvoříme podmínky žákům ZŠ takové, aby si mohli vyzkoušet a realizovat výrobu jednoduchých výrobků v různých oborech, které se vyučují na SŠ. Zároveň si vyzkouší svoji zručnost, dozví se, co je nového v jednotlivých oborech a kam směřuje vývoj nových technologií. V neposlední řadě se seznámí s dodržováním  pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na pracovištích.

Vlastní projektový den trvá 5 hodin a probíhá pod odborným vedením našeho vyučujícího projektového dne. Vše probíhá za dozoru pedagoga ZŠ a všichni zúčastnění získají poznatky v technických a stavebních oborech. Žáci ZŠ po seznámení s oborem vyrobí jednoduchý výrobek, který si odnesou a mohou ukázat svoji práci ve škole ostatním žákům a rodičům. Poznají základní druhy nářadí a materiálu k vyhotovení výrobku.

 

 

nadace A HASIČSKÝ FOND NADACE AGROFERT
Záměrem Hasičského fondu je pomáhat profesionálním i dobrovolným hasičským sborům, organizacím a sdružením, a to formou jednorázových finančních příspěvků.
Fond je plně financován z prostředků Nadace AGROFERT.

Na základě darovací smlouvy s Nadací Agrofert si v září 2019 převzala škola nové vybavení pro obor Požární ochrana v hodnotě 50 000 Kč.
Za tuto částku byl pořízen dýchací přístroj Dräger PSS 3000 s ochranou maskou a náhradní lahví. Jeho pořízení zkvalitní výuku a profesionální přípravu žáků.

Drager M

 
 
 
 
Projekt číslo O2
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu: Šablony 2017 

logolink MSMT VVV hor barva cz
Plakat m
 
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora,,osobně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT
 
Doba realizace: 1. 2. 2018 - 31. 1. 2020
 
Cíl projektu: rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní.
 
Cílová skupina: žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pracovníků
 
Aktivity projektu:
 • III/2.4, vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi
  • specifické cíle: sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělání

 • III/2.9 tandemová výuka na SŠ
  • specifické cíle: zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

 • III/1.6 školní kariérový poradce - personální podpora SŠ
  • specifický cíl: zvýšení kvality vzdělání a odborné přípravy včetně posílení její relevance na trhu práce

 • III/1.5 koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ
  • specifický cíl: zvýšení kvality vzdělání a odborné přípravy včetně posílení její relevance na trhu práce
 
 
Dotkněte se inovací
CZ.1.07/1.3.00/51.0024 

Doba realizace: 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015

Cílem projektu je

 • zvýšení profesních a osobnostních kompetencí vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků v oblasti využití ICT ve výuce,
 • zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií ve výuce na ZŠ a SŠ,
 • zvýšení metodické a technické podpory pedagogických pracovníků.
 • Cílovou skupinu tvoří ředitelé, ICT metodici a pedagogové škol.

KA 01 Vzdělávání vedoucích pracovníků škol
Cílem je:
celková podpora stanovení strategie školy začlenění dotykových zařízení do škol,

seznámení
s procesem řízení změn v začlenění mobilních dotykových zařízení do výuky,

 • s legislativní stránkou výběrového řízení,
 • s procesem úspěšného vedení projektu,
 • se zajištěním bezpečnosti v oblasti kyberprostoru.

 

KA 02 Metodická podpora škol
Cílem je:

 • podpora průřezově se prolínající celým projektem,
 • podpora
 • metodická (předávání zkušeností)
 • technická
 • inspirativní (nápady, náměty).

KA 03 Podpora ICT metodika ve škole
Cílem je vzdělat ICT metodika

 • v oblasti implementace dotykových zařízení do stávající infrastruktury školy,
 • v oblasti začlenění dotykových zařízení do výuky,
 • v oblasti metodické pomoci pedagogům ve využití dotykových zařízení ve výuce.

 

KA 04 Vzdělávání pedagogů

Cílem je
posílit digitální gramotnost (uživatelské ovládání dotykového zařízení),

 • naučit se pracovat v prostředí online (cloudové služby),
 • seznámit s inovovanými metodami výuky,
 • seznámit s novými formami výuky,
 • naučit připravit interaktivní hodinu s dotykovým zařízením.

KA 05 Evaluace

 • Cílem klíčové aktivity je svou činností identifikovat a hodnotit potřeby a pokroky v jednotlivých klíčových aktivitách a projektu jako celku. Výsledkem bude vyhodnocení progresu každé školy zapojené do projektu

 

 

TechUp - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji

 logolink

Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji je zaměřen na metodickou a investiční podporu přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ v Libereckém kraji. Hlavními cíli projektu je motivovat žáky ZŠ a SŠ ke vzdělávání v přírodovědných a technických oborech a vytvořit systém metodické podpory pedagogů v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání.

Zahrnuje vytvoření metodické platformy pro přenos zkušeností a podporu spolupráce pedagogů středních a základních škol; vzdělávací aktivity podněcující zájem žáků základních a středních škol o přírodovědné a technické obory; v neposlední řadě modernizaci učeben pro výuku přírodovědných a technických vzdělávacích oblastí na podporu realizace kurikulární reformy a zvýšení kvality vzdělávání v těchto oblastech.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci a pedagogové ZŠ a SŠ Libereckého kraje. Projekt bude realizován na základě partnerství Libereckého kraje a středních škol za současného zapojení základních škol.

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji Zkrácený název projektu: TechUp

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0013

Doba realizace projektu: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015

Celkové způsobilé výdaje: 58 224 235,63 Kč

Příjemce dotace: Liberecký kraj

Partneři: střední školy zřizované Libereckým krajem

 

 

Projekt OPVK: Moderní škola - ISŠ Semily

(EU peníze středním školám - šablony)

logolinkI_bar_m···· Plakat_m

Projekt OPVK: ISŠ Semily (EU peníza školám - šablony)

 • Realizace: 1.4.2012 - 31.3.2014
 • Rozpočet projektu: 1 577 388,-

V rámci projektu jsou realizovány·dvě VZMR na dodávku příslušného vybavení a to :

 • Dodávka ICT – Multimédia·- v hodnotě 474.517,- Kč
 • Dodávka ICT – (HW-SW) – v hodnotě· 418.788,- Kč

Dokumentace k VZMR a jejich realizaci naleznete a této webové stránce školy,·pod odkazem Veřejné zakázky.

·

Projekt UNIV 2 KRAJE

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ.
 

Investice do vybavení učeben strojním a přístrojovým zařízením pro praktickou výuku

Studenti Integrované střední školy v Semilech získali nové vybavení učeben, dílen i strojovny, kde si zkouší poznatky prakticky. Pořídily se moderní přístroje pro svařování, obrábění a další mechanizaci. Žákům bude sloužit i nová digitální technika.

O projektu:

Náplní projektu je investice do vybavení učeben strojním a přístrojovým zařízením Integrované střední školy v Semilech pro praktickou výuku žáků odborných předmětů v oborech instalatér, elektrikář, klempíř. V rámci projektu byly pořízeny nové, moderní přístroje a nástroje pro svařování, obrábění a jinou mechanizaci, dále byla pořízena digitální technika pro zvyšování teoretických schopností žáků.


Výstupy:

Díky pořízení moderních strojů, přístrojů a vybavení dochází k vytvoření příznivých podmínek pro zavádění moderních metod praktické výuky. Absolventi školy tak budou splňovat současné nároky zaměstnavatelů využívajících moderních technologických zařízení a tím budou lépe uplatnitelní na trhu práce po absolvování studia.

·Výše dotace:

1 751 707,20 Kč


Doba realizace:

1.5.2010 - 31.10.2011

·

Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

·

PODPORA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

logo_kdvlk_300dpi_jpegm

Dalším projektem, do kterého naše škola aktivně vstupuje je projekt PODPORA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji (CZ.1.07/3.2.01/01.0026), realizovaný v období od července 2010 do prosince 2012, je koordinovaný týmem pracovníků CVLK ve spolupráci s místními centry, které tvoří celkem 32 středních škol ze 4 okresů Libereckého kraje. V rámci projektu vznikla mezi těmito místními centry propojená síť, která se pod záštitou CVLK jako poradenského centra prosazuje o podpoření vzájemné spolupráce vzdělávacích institucí a vzájemné spolupráce vzdělávacích institucí a sociálních partnerů (informovanost o poptávce ze strany zaměstnavatelů, inovace programů DV, sdílení vytvořených programů). Vzniklé poradenské centrum poskytuje informace pracovníkům vzdělávacích institucí a účastníkům dalšího vzdělávání o nabídce DV v Libereckém kraji, o vstupních požadavcích do jednotlivých vzdělávacích kurzů, o hodinové dotaci na jednotlivé kurzy, o kapacitě těchto kurzů, o možnostech rozšíření kvalifikace, autorizovaných osobách a výstupech programů DV v kraji. V nabídce projektu již existuje přes 450 nejrůznějších kurzů dalšího vzdělávání od kurzů profesních, rekvalifikačních až po kurzy zájmové, jazykové či občanské. Kurzy jsou cílené jak pro pracovníky vzdělávacích institucí či specializované osoby z nejrůznějších oborů, tak pro zájemce z řad široké veřejnosti. Jelikož vzdělávání v dnešní době znamená investici do budoucnosti, tato nabídka Vám může pomoci chopit se příležitosti, najít zajímavější uplatnění na trhu práce či se vzdělávat v oblasti, která Vás vždy lákala blíže poznat. Kurzy v naší nabídce jsou časově uzpůsobeny jak pracujícím, tak matkám na mateřské dovolené či lidem evidovaným na úřadu práce. Nechte se inspirovat, vyberte si z široké nabídky kurzů a pojďte se dále vzdělávat!

Nabídku kurzů popř. přihlášku naleznete na stránkách: www.kurzydvlk.cz

Podmínky ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu s cookie.
Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu. Více v podmínkách ochrany osobních údajů, zde