Select your language

History school
Fields of education
Advantages of studying with us
Photo

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:

1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

Chování žáka v denní formě vzdělávání se hodnotí těmito stupni:

1 – velmi dobré
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

 • prospěl s vyznamenáním - v žádném povinném předmětu není klasifikace horší než 2 – chvalitebný,
  průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,5 a chování je velmi dobré
 • prospěl - není-li klasifikace v žádném povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný
 • neprospěl - v některém povinném předmětu je klasifikacevyjádřena stupněm 5 – nedostatečný

Pravidla pro klasifikaci a hodnocení:

 • žák má právo být za klasifikační období (pololetí) klasifikován minimálně 2 x, o formě zkoušení rozhoduje příslušný vyučující
 • vyučující hodnotí žáky průběžně – vedou je k soustavné práci během
  celého klasifikačního období
 • známky jsou zapisovány do žákovských knížek (studijních průkazů),
  vyučující známku potvrdí svým podpisem (parafou). Povinností zákonných zástupců je studijní výsledky svých dětí sledovat.
 • učitelé vedou písemné záznamy o klasifikaci jednotlivých žáků.
  Tyto záznamy podléhají kontrole, kterou může provádět ředitel, zástupce ředitele, ČŠI, popřípadě pověření pracovníci nadřízených orgánů.

Komisionální zkoušky:

koná žák v těchto případech:

 • koná-li opravné zkoušky
 • požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodů pochybnosti o správnosti hodnocení. O přezkoušení musí být požádáno nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti.
 • nařídí-li to ředitel školy z důvodu porušení pravidel hodnocení.

Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu.

V případě pochybnosti o správnosti hodnocení může být žák v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou.

Komisionální zkoušku může žák v jednom dni konat pouze jednu.

Postup do vyššího ročníku, opravné zkoušky

 • Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených učebním plánem.
 • Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
 • Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
 • Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýš ze dvou povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 • Žák, který nevykoná opravnou zkoušku nebo se k ní nedostaví, neprospěl.Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky tak, aby se konala nejpozději do konce září následujícího školního roku.

Přerušení studia, opakování ročníku

 • Ředitel školy může žákovi povolit přerušení studia, a to nejvýše na dobu dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem školy. Po uplynutí doby přerušení pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti.
 • Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání žákyni z důvodu těhotenství a mateřství.
 • Ředitel školy může žákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být klasifikován, povolit opakování ročníku, a to po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.


Výchovná opatření

Ředitel školy nebo třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné osoby, po projednání v pedagogické radě, udělit pochvalu nebo jiné ocenění za projev školní iniciativy, za dlouhodobou úspěšnou práci nebo jiný mimořádný čin.

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

 • napomenutí třídního učitele nebo učitele odborného výcviku
 • důtku třídního učitele nebo důtku učitele odborného výcviku
 • důtku ředitele školy
 • podmínečné vyloučení ze studia se zkušební lhůtou nejdéle na 1 rok
 • vyloučení ze studia

Udělení výše uvedených výchovných opatření se zaznamenává do dokumentace školy.

V Semilech 1.9. 2015

Mgr. Jiří Malý

Podmínky ochrany osobních údajů. Odvolání souhlasu s cookie.
Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz

Používáme cookies

Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom od vás měli zpětnou vazbu. Více v podmínkách ochrany osobních údajů, zde