History school
Fields of education
Advantages of studying with us
Photo

 

Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021 - 2022 

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
33-56-H/01   Truhlář denní 3 roky 5
36-64-H/01 Tesař denní 3 roky 7
26-51-H/01 Elektrikář denní 3 roky 5
36-52-H/01 Instalatér denní 3 roky 6
36-67-H/01 Zedník denní 3 roky 9

23-56-H/01

Obráběč kovů

denní

3 roky

5

75-41-E/01 Pečovatelské služby      denní 3 roky 7
36-67-E/01 Zednické práce denní 3 roky 8
         
64-41-L/51 Podnikání dálková 3 roky 9

 

Výsledky přijímacího řízeni oboru POŽÁRNÍ OCHRANA

Výsledky PO m

Přijatým žákům blahopřejeme.

Žáky, kteří se umístili pod čarou, žádáme ještě o čas, neboť hranice přijímaných žáků se bude pravděpodobně posouvat (z důvodu, že někteří přijatí žáci budou preferovat jinou školu). Zákonné zástupce žáků budeme v nejbližší době individuálně kontaktovat.

Přijatí žáci doručí zápisový lístek do školy nejpozději do 2. 6.

Pro odvolání prosím použijte tento formulář: formulář ve formátu Word, formulář ve formátu PDF.

 

Výsledky přijímacího řízení oboru PODNIKÁNÍ denní forma studia

Nástavba denní

 

Blahopřejeme přijatým.

Přijaté žáky žádáme o informaci (tel. 481 622 581, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), zda k vzdělávání opravdu nastoupí. Velice děkujeme.

 

Výsledky přijímacího řízení oboru PODNIKÁNÍ denní dálková forma studia

Dálkari

 

 

Výsledky příjimacího řízení učební obory

Elektrikář                  Instalatér                      Obráběč kovů  
Tesař   Truhlář   Zedník  
Zednické práce            Pečovatelské služby

Blahopřejeme přijatým.

 

 

 

Přijímací zkouška 2021

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021-2022
(aktualizováno 19. 5. v 7:00)

Výsledky přijímacích zkoušek z M a ČJ zpřístupní společnost CERMAT nejdříve 19. 5. v 10:00. Ihned po zpřístupnění budou zpracovány a zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Termín pro podání zápisového lístku

  • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí tj. 2. 6. 2021. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě

  • V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

Zpětvzetí zápisového lístku

  • Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, popř. pokud byl přijat na školu na základě odvolání.
  • Ve školním roce 2020/2021 může uchazeč vzít zpět uplatněný zápisový lístek také v případě, že byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání na střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.Aktuální informace k přijímací zkoušce
(aktualizováno 8. 5. 2021)
Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.
Celý text zde.

Přijímací řízení a vyhlášení výsledků
(aktualizováno 27. 4 .2021)
Ministerstvo školství v reakci na epidemiologickou situaci posunulo termín přijímacích zkoušek na 3. a 4. května (platí pro obor Požární ochrana, pro ostatní obory se zkoušky nekonají). Tím se posunul i termín ukončení přijímacího řízení. Ředitel školy může vyhlásit výsledky přijímacího řízení pro všechny obory nejdříve 19. května.
U oborů, které nekonají přijímací zkoušku, počítáme s přijetím všech uchazečů. Zápisový lístek lze potom odevzdat do školy nejdéle do 2. června 2021.

Informace k průběhu přijímacích zkoušek
(aktualizováno 14. 4. 2021)
Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně.
Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.

Aktuální informace MŠMT naleznete zde. (Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky 2021)

 

Dne 6. 4. 2021 byly zaslány poštou (do vlastních rukou) podrobné informace o přijímací zkoušce na adresu zákonných zástupců uchazečů.

(aktualizace 10. 3. 2021)

  • pro obor 39-08-M/01 Požární ochrana se jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) budou konat na základě informací MŠMT tedy ve dnech 3. a 4. května 2021
  • pro obor 64-41-L/51 Podnikání v denní i dálkové formě studia na základě počtu přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení, který nepřekročil maximální počet přijímaných žáků, rozhodl ředitel školy o zrušení jednotné přijímací zkoušky (Cermat). Uchazeči nebudou na naší škole jednotnou přijímací zkoušku konat a budou všichni přijati na základě zbývajících kritérií

(aktualizace 16. 2. 2021)

Aktuální informace k přijímacímu řízení:
15. února 2021 vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy, kterým byl určen vyšší časový limit na konání jednotných testů, a to 70 minut na test z českého jazyka a literatury a 85 minut na test z matematiky (bez navýšení pro uchazeče se SVP).
Na základě opatření obecné povahy, které MŠMT vydalo 5. ledna 2021, má každý uchazeč o čtyřletý obor nebo nástavbové studium nárok konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, a to i v případě, že podal přihlášku pouze na jednu školu (resp. jeden obor vzdělání), kde je jednotná přijímací zkouška součástí přijímacího řízení, v takovém případě koná zkoušky v obou termínech na téže škole.

 

(aktualizace 23. 1. 2021)

Z rozhodnutí zřizovatele školy (Liberecký kraj) bude přijímací řízení na maturitní obory realizováno Jednotnou přijímací zkouškou, kterou připravuje CERMAT.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a matematiky. Testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy.

Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není stanovena.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.

 

Termíny konání

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ve dvou termínech:

1. termín: pondělí 12. dubna 2021

2. termín: úterý 13. dubna 2021

 

Počty přijímaných žáků dle oborů:

Maturitní obory
Název oboru Kód oboru Počet přijímaných žáků
Požární ochrana 39-08-M/01  30
Nástavbové studium oboru Podnikání - denní forma 64-41-L/51 30
Nástavbové studium oboru Podnikání - dálková forma 64-41-L/51 30
Učební obory
Elektrikář 26-51-H/01 18
Instalatér 36-52-H/01 18
Obráběč kovů 23-56-H/01 10
Tesař 36-64-H/01 10
Truhlář 33-56-H/01 18
Zedník 36-67-H/01 15
Zednické práce 36-67-E/01 10
Pečovatelské služby 75-41-E/01 16

 

 Požadavky pro zařazení uchazeče do přijímacího řízení:


Požární ochrana

 
• vyplněná přihláška s prospěchem za poslední dva roky studia potvrzená ZŠ
• výstupní hodnocení ze základního vzdělávání (pokud bylo vydáno)
• potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru požární ochrana
• potvrzení o členství v SDH nebo v TJ (je-li uchazeč členem)
• podání přihlášky na adresu školy do 1. března 2021
• termín přijímacích zkoušek 12. 4. a 13. 4. 2021 – uveďte na přihlášce
• výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově
 
Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení
 


Učební obory


• vyplněná přihláška s prospěchem za poslední dva roky studia potvrzená ZŠ
• výstupní hodnocení ze základního vzdělávání (pokud bylo vydáno)
• potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru
• podání přihlášky na adresu školy do 1. března 2021
• výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově
 
Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení  
 

 Nástavbové studium denní forma vzdělávání


• vyplněná přihláška s prospěchem za druhé pololetí 2. ročníku a 1. pololetí třetího ročníku studia učebního oboru
• podání přihlášky na adresu školy do 1. března 2021
• ověřená kopie výučního listu (předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud nebyl vydán v době podání přihlášky)
• ověřená kopie vysvědčení o závěrečné zkoušce (předloží uchazeč neprodleně, pokud nebylo vydáno v době podání přihlášky)
• termín přijímacích zkoušek 12. 4. a 13. 4. 2021 dle volby uchazeče – uveďte na přihlášce
• výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově 
 
Kritéria hodnocení přijímacího řízení


Nástavbové studium dálková forma vzdělávání


• vyplněná přihláška podaná na adresu školy do 1. března 2021
• ověřená kopie výučního listu
• ověřená kopie vysvědčení o závěrečné zkoušce
• neověřené kopie vysvědčení za 2. a 3. ročník studia učebního oboru
• termín přijímacích zkoušek 12. 4. a .13. 4. 2021 dle volby uchazeče – uveďte na přihlášce 
• výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově 
 
Kritéria hodnocení přijímacího řízení
 
Pro přijetí je nutné ve škole odevzdat zápisový lístek (s výjimkou nástavbového studia), který uchazeči ze základní školy obdrží ve své škole. Ostatní uchazeči získají zápisový lístek na krajském úřadě na základě zaslání žádosti.

Žádost si můžete stáhnout zde:

Žádost o zápisový lístek Liberecký kraj klikněte  zde

Žádost o zápisový lístek Královehradecký kraj klikněte zde

Přihlášky ke studiu:

Přihlášku ke studiu na střední škole si můžete stáhnout zde:
 Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - školní rok 2020/2021, MŠMT ČR (msmt.cz)


Cvičné testy k přijímacímu řízení  - matematika a český jazyk - si můžete vyzkoušet zde , zde , zde. Mobilní aplikaci ČŠI s testy naleznete zde.
 
  
 
V případě, že si chcete prohlédnout prostory školy, pohovořit si s vyučujícími nebo hlavním vychovatele, můžete si domluvit individuální návštěvu.
Jste srdečně vítáni.
 

 

 

Copyright © 2020. Všechna práva na obsah vyhrazena Střední škola Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz

Tato webová stránka používá soubory cookies k měření návštěvnosti. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.